Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

Kinderfysiotherapie richt zich op problemen rondom de motorische ontwikkeling en het bewegen
van kinderen en jongeren (0-18 jaar). Wanneer uw kind problemen ondervindt met bewegen, dan is
de kinderfysiotherapeut de aangewezen zorgverlener. Een geregistreerd kinderfysiotherapeut heeft
na de bachelor opleiding fysiotherapie een 3-jarige vervolgopleiding (Master)kinderfysiotherapie
afgerond.

Onze kinderfysiotherapeut Mark is zijn masteropleiding momenteel aan het afronden.
De kinderfysiotherapeut werkt altijd, nadat hij uw kind heeft onderzocht, in gesprek met u en uw
kind volgens een behandelplan. Wanneer nodig wordt in overleg met de ouder(s) afgestemd met
andere disciplines, zoals de arts, leerkracht, logopedist of ergotherapeut. Kinderen leren vanaf de
geboorte ontzettend veel.

Bij de meeste kinderen gaat dit vanzelf en spelenderwijs, op een heel
natuurlijke manier. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen ze hun zintuigen en motoriek.
Beide vormen een belangrijke voorwaarde om zich verder te ontwikkelen en op alle
ontwikkelingsgebieden goed te kunnen functioneren. Echter kunnen er zich soms problemen
voordoen waardoor het bewegen wordt bemoeilijkt.

Wilt u nog meer weten? Kijk eens bij de kinderfysiotherapeut.com

Eerste consult

Bij een eerste consult wordt er kennis gemaakt en wordt er middels een vraaggesprek
geïnventariseerd waar uw kind of u als ouders tegenaan loopt. Vervolgens zal door observatie en
onderzoek achterhaald worden waar het probleem vandaan komt en worden de bevindingen met u
en uw kind of jongere besproken.

Behandeltraject

In samenspraak met de ouder(s), kind of jongere maken we een passend behandelplan. We zullen
uitleggen welke stappen we gaan doorlopen en wat u ouder(s), kind of jongere mag verwachten. Wij
bieden u en uw kind een helpende hand. Gedurende dit behandeltraject staan de hulpvraag, plezier
maken en het opbouwen van zelfvertrouwen centraal. Ook na afloop van het behandeltraject staan
wij voor u klaar om u en uw kind bij te staan.

U kunt zowel zónder verwijzing als mét verwijzing van huisarts, consultatiebureau of specialist bij ons
terecht. Peuters, kleuters en oudere kinderen worden in onze praktijk behandeld tenzij op een
verwijzing anders staat aangegeven. In overleg met de ouder(s) bezoeken wij het kinderdagverblijf,
de school of de instelling waar uw kind komt. Het heeft onze voorkeur om kinderen van 0-2 jaar altijd
aan huis te behandelen.

Vaak zijn het de ouder(s) of de leerkrachten die signaleren dat een kind motorische problemen heeft.
Maar ook de huisarts, de jeugdarts (consultatiebureau of schoolartsendienst), kinderarts en de
kinderrevalidatiearts signaleren of een kind in zijn ontwikkeling belemmerd wordt. Zij kunnen u dan
verwijzen naar een kinderfysiotherapeut.
De kinderfysiotherapeut vindt het een uitdaging om met kinderen te werken en hen juist zo te
stimuleren en te begeleiden dat bewegen plezier geeft en een uitdaging wordt. De
kinderfysiotherapeut werkt in een kindvriendelijke ruimte met spelmateriaal dat voor kinderen
geschikt is. Aan huis neemt de kinderfysiotherapeut materialen mee voor het kind en de ouders.

 

Onze Kinderfysiotherapeut

Pasfoto Mark breuer

Mark Breuer
BIG-nummer: 19924456804
Fysiotherapeut
Kinderfysiotherapeut (Msc. i.o.)
Heup-, knie en enkelrevalidatie.